Současnost

Pondělí Zataženo 7/0 °C
Úterý Zataženo 7/2 °C
Středa Zataženo 8/5 °C
Čtvrtek Skoro jasno 14/5 °C

dotace

dotace

dotace

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktuální informace pro občany > Oznámení o prodeji pozemků v obci Roudná

Oznámení o prodeji pozemků v obci RoudnáDatum konání:
1.1.2022

Obec Roudná  realizuje záměr prodat

 nově vymezené pozemky, vzniklé rozdělením pozemku par. č. 418/7, o výměře 41 977 m², zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Roudná nad Lužnicí, dle geometrického plánu č. 813-1080/2021, ze dne 13. 8. 2021, vyhotoveného Ing. Pavlem Dvořáčkem.

 

Nabízené pozemky:

 

  • pozemek par. č. 418/12 o výměře 733 m², druhem pozemku ostatní plocha
  • pozemek par. č. 418/13 o výměře 553 m², druhem pozemku ostatní plocha
  • pozemek par. č. 418/16 o výměře 553 m², druhem pozemku ostatní plocha

 

 

Pro prodej těchto pozemků stanovuje obec Roudná minimální kupní cenu ve výši 3.000,- Kč za 1 m².

Podmínky prodeje:

 

  • Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne na daný pozemek nejvyšší nabídkovou cenu.
  • Kupní smlouva bude obsahovat závazek kupujícího postavit na převáděném pozemku stavbu určenou pro rekreaci, a to v souladu s územním plánem obce Roudná, a to do 5 let ode dne uzavření kupní smlouvy, s tím, že stavba bude zahájena do 2 let ode dne podpisu kupní smlouvy a nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy bude vydáno kolaudační rozhodnutí pro danou stavbu.
  • Mezi kupujícím a obcí Roudná bude v kupní smlouvě sjednána výhrada zpětné koupě (jako právo věcné), kterou vznikne kupujícímu či jeho dědicům povinnost převést na požádání pozemek zpět do vlastnictví obce Roudná za stejnou kupní cenu, za níž pozemek odkoupil, a to v případě, že do 2 let od podpisu kupní smlouvy nebudou na předmětném pozemku zahájeny stavební práce na stavbě určené pro rekreaci anebo nebude vydáno nejpozději do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy kolaudační rozhodnutí pro stavbu určenou pro rekreaci postavenou na daném pozemku. Výhrada zpětné koupě zanikne dnem, kdy bude do katastru nemovitostí zapsána stavba určená pro rekreaci na předmětném pozemku.
  • Kupující zřídí v kupní smlouvě ve prospěch obce Roudná předkupní právo k danému pozemku (jako právo věcné), kterým se kupující či jeho dědic zaváže nabídnout obci pozemek zpět ke koupi, a to v případě, kdyby kupující chtěl pozemek prodat či jakkoli jinak zcizit. Toto předkupní právo bude zřízeno na dobu 10 let ode dne podpisu kupní smlouvy.
  • Kupní cena bude uhrazená kupujícím nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. V případě neuhrazení kupní ceny v této lhůtě, platnost smlouvy o prodeji pozemku marným uplynutím této lhůty zanikne.

 

Žádosti o koupi pozemku mohou zájemci podávat pouze písemně, a to osobním podáním na OÚ Roudná či poštou, a to v obou případech v obálce označené jako „Žádost o koupi pozemku“.

 

Jeden zájemce může podat žádost o koupi pouze jednoho pozemku.

 

V případě, že více zájemců o jeden pozemek nabídne stejnou nabídkovou cenu, která bude zároveň nejvyšší nabídkovou cenou pro daný pozemek, bude pro tento pozemek vyhlášeno druhé kolo nabídkového řízení, které se bude konat na OÚ Roudná a budou na něj pozváni tito zájemci. Daný pozemek pak bude prodán tomu zájemci, který nabídne vyšší nabídkovou cenu.

 

Jestliže více zájemců podá žádost o koupi stejného pozemku a zároveň nebude pro některý z nabízených pozemků podána žádná žádost o koupi, vyhrazuje si obec Roudná právo nabídnout zájemcům, kteří neučiní pro tento daný pozemek nejvyšší nabídkovou cenu k prodeji neobsazený nabízený pozemek jako náhradní, a to za cenu uvedenou v žádosti zájemce. Kupní smlouva pak bude uzavřena s takovým zájemcem, který bude mít o tento náhradní pozemek zájem, a zároveň jeho nabídková cena bude pro tento náhradní pozemek nejvyšší.

 

Žádosti o koupi pozemku mohou zájemci podávat na obecním úřadu Roudná. Vyrozumění bude žadatelům oznámeno vždy do 7 dnů od nejbližšího veřejného zasedání zastupitelstva obce Roudná, na kterém bude případný prodej schválen. 

 

Informace osobně na OÚ Roudná nebo na tel. 723 907 696

žádost o koupi pozemku.pdf

sken gp kemp.pdf