Drobečková navigace

Obec Roudná > O obci > Historie

Historie obce

Roudná - místní část Janov

Janov je místní částí obce Roudná.

Vznikla údajně trvalým obydlením původně zalesněného okolí kaple. Na místě kaple později vznikl kostel zasvěcený Janu z Nepomuku. Kostel se stal náboženským centrem okolních obcí (Roudná, Sedlečko, Myslkovice, Košice, Doubí), u něho byl zřízen hřbitov a postavena fara. Od nepaměti se zde pořádaly poutě, které údajně podnítily počátky trvalého osídlení. To dnes čítá 43 budov s popisnými čísly.

Průkazně ještě v 19. století v osadě vznikla a dlouhá léta prosperovala škola (jedno, dvou i tří třídní, vždy vesnická základní), sloužila pro mladé školáky okolních obcí (Roudná, Myslkovice, Sedlečko, Janov). Obchod zde v č. p. 15., doloženě provozoval jistý Raušar, který jej později prodal Vaněčkovi, ten přikoupil též pole, jeho dcera se provdala za Kadlece, ten po prvé světové válce zřídil hostinec a jeho syn byl pokladníkem místní expozitury spořitelního družstva Kampelička, využívané převážně zemědělci okolních obcí (ti zejména o nedělích po účasti v kostele zašli do hostince a zároveň si vyřizovali peněžní záležitosti.

Dlouholetým starostou obce Roudná byli janovští občané Boháč, povoláním drážní zaměstnanec, ten úřadovnu zřídil ve vlastním domě a Dedek, dělník, úřadoval v Roudné.

Osadu obývali malozemědělci spíše chalupníci a domáčtí řemeslníci, tkadlec (Šilhan, dožil se 102 let), punčochářka (Šůnová), švec (Zábranský, později zaměstnanec dráhy), kolář (Staněk), truhlář (Makovička, dlouhá léta docházel za prací do Vídně    a doma pracoval pouze v zimě), kůžičkář (Groslicht), zedníci, zaměstnanci dráhy atp.

V osadě je evidovanou kulturní památkou mohutná lípa před č. p. 15. Na místním hřbitově jsou uloženy ostatky neznámého vězně koncentračního tábora nalezené v zimě 1944 / 45 po průjezdu vlaku transportu smrti za zastávkou Roudná.

Místní škola ukončila činnost v osmdesátých letech minulého století. Janov je dodnes malá osada, kterou v sídelním i hospodářském rozvoji předstihly okolní obce.

Janov, místní část obce Roudná má z okolních sídelních celků relativně pozdní původ vyplývající z  událostí formujících se po roce 1620. Je nepřímým produktem aktů reakční rekatolizace postupující cíleně do země husitských bouří a do Tábora, jako poraženého mocenského centra náboženského reformizmu a pozdější bašty strany poražené ho stavovského odporu a povstání proti centrální moci. Místní část vznikala v návaznosti na sakrální stavbu, zprvu kapli, jako poutní místo v lesním prostoru mezi Myslkovicemi a Roudnou, tu dala zbudovat vrchnost z Dírné, které patřil i zámeček v Myslkovicích (tehdy zvaných a psaných Miskovicích). Od Myslkovic, ke kapli vedla cesta. Kostel byl zde vystavěn v r. 1712, byl opatřen třemi zvony a vysvěcen byl v r. 1716, zasvěcen byl sv. Janu Nepomuckému; dříve zbudovaná kaple v místě je cca 20 kroků východně od kostela byla zasvěcena sv. Marii Pomocné. U kostela byl zřízen hřbitov, záhy při hřbitovu vzniklo zahradnictví a v roce 1726 bylo při kostele zřízeno kaplanské místo. V r. 1734 byla při kostele zřízena farní administrativa a do ní přifařeny obce Myslkovice, Sedlečko a Roudná, všechny z původně ze soběslavské farní administrativy. Oprávněně se nabízí úvaha, že jméno osady Janov pochází od sakrálního místa zasvěceného sv. Janu Nepomuckému. Z výše uváděného jsou zřetelné pohnutky zvítězivšího cizího panstva podporujícího Habsburky a směřující k upevnění pozice církve v době, kdy již došlo k zahlazování roztržky Habsburků s církví. Materiální podnět k vlně budování zmíněných sakrálních staveb v Čechách vzešel od feudálních zbohatlíků, kteří buďto zachytili trend doby, zradili ideály náboženského reformizmu a podpořili katolický klér s jeho proněmectvím, nebo se v přímých bojích o vítězství na straně reakce zasloužili; každopádně jedni i druzí byli za své předchozí postoje či zásluhy odměňováni císařským dvorem zkonfiskovaným majetkem původních převážně tuzemských vlastníků, kteří se na stranu reakce nepřihlásili a účastnili se stavovského povstání přímo či je podporovali. Celý proces měl příčiny v předchozím společenském vývoji a byl podmíněn postupem pobělohorského reakčního katolicismu z obav před nebezpečím doznívající exploze nových idejí náboženského reformizmu a husitství. Jaká motivace však vedla prosté lidi k tom, aby okolí uváděných sakrálních staveb osídlili a tak vznikla osadu Janov? Jejich motivaci dokumentuje zejména sociální složení skupiny prvých usedlých osídlenců. Prví osadníci se starali o faru a hřbitov, kostelník, hrobník, zahradník, následoval kaplan a po něm již místo osidlovali řemeslnící - tkalci, krejčí, švec, hrnčíř, punčochář a papírník, z dnešního pohledu to byli zároveň příležitostní stánkoví prodejci zaměření na prodej svého tovaru v souvislosti se zde pořádnými církevními obřady za účasti širokých lidových vrstev z okolí. Prodejci jako řemeslníci zde měli při církevních akcích ekonomickou příležitost pro relativně stálý odbyt svého tovaru, se kterým nemuseli docházet do měst a tam platit poplatky z prodeje, zde v okolí kostela měli základ pro trvalou existenci včetně trhu. A kupujících, tito řemeslníci zřejmě neměli ani možnost vstupu do středověkých cechů. Pravidelně pořádané poutě a jiné církevní akce byly pro nově usedlé řemeslníky výhodou a proto se zde usazovali natrvalo. I další osídlení Janova vyplývalo z existujících společenských poměrů. V další vlně vznikla i obydlí nádeníků a děveček a usazují se zde i další řemeslnící, zedníci, truhláři, šenkýř a domkáři. Velmi záhy byla v Janově zřízena škola, od vzniku snad již v r. 1743 vázaná na církev Všemu tomu vývoji nahrával též zdejší kult sakrálních staveb, kult sv. Jana Nepomuckého. Uvedené skutečnosti se plně odráží a promítají v doloženém vývoji osídlování míst kolem sakrálních staveb v Janově. Že les kolem Janova byl vymícen později vyplývá i z místního označení části katastru jižně od Janova s názvem „ Na novinách, či Noviny“, tj. nové pozemky. Zbytky úvodního celistvého lesa jsou jižně od Novin s místním názvem lesa „Zahájený“. Z vlastní zkušenosti vím, že pozemky na Novinách byly relativně nejúrodnější z okolí Janova a byly též často vlhké, a pramenité, Ještě v šedesátých létech zde byla poblíž cesty k hájence nehluboká studánka zvaná „U křížku“ s vydatným a nevysychajícím pramenem. Jen z doslechu vím, že Na novinách byly při obdělávání pozemků nalézány hatě a torza vrtaných dutých kmenů sloužící prý původně jako trativody pro svedení pramenů do Roudné. Ostatní uváděné skutečnosti jsem čerpal m.j. z kroniky obce Roudná a starých v zápisů matriky místní fary dnes veřejně přístupných.

 

zdroj : Wikipedie

 

 

 

Znak_mini.png 

KOMUNITNÍ CENTRUM ROUDNÁ

 spolufinancováno z EU

 

 

 NABÍDKA NA ROK 2020

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR BAREVNÉ LÉTO ZAMĚŘENÝ NA  HRY V PŘÍRODĚ  A S PŘÍRODOU

přihláška.pdf

 

turnusy: 

20.7.2020 - 24.7.2020

27.7.2020 - 31.7.2020

3.8.2020 -7.8.2020

10.8.2020 - 14.8.2020

 

3D_4C_horizontalni_300dpi_CEVAK.jpg

finančně podpořil

v roce 2019 

tyto kulturní akce  v obci Roudná

Setkání 2019 v obci Roudná Janov“, která se koná 18.5. – 19.5. 2019

Komunitní centrum Roudná – otevření nového objektu občanské  vybavenosti“

 

 

CEZ_EPP_vyzva_200x200.jpg

Projekt Nadace ČEZ 

nadační příspěvek Nadace Čez ve výši 50 000,-Kč přispěl na elektroinstalaci nového zvonu do kapličky v obci Roudná 

 

 

 

ZMĚNA SBĚRNÉHO MÍSTA

 

 

oznamujeme OBČANŮM změnu sběrného místa a to na sběrný dvůr firmy Cottex Trade s.r.o., se sídlem Roudná č.1

Jsou zajištěny 2 dny pro sběr odpadu a to středa a sobota od 14.00 do 16.00 hod. po celý rok mimo všech svátků.

Občané vlastnící nemovitost bez trvalého bydliště v obci Roudná – Janov se budou prokazovat na sběrném dvoře dokladem totožnosti a dokladem o zaplacení poplatku za odpad.

Vše je již v platnosti.

 

 

 

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

 

túje                  500,-Kč/bm

směs dřev.      700,-Kč/bm

--------------------------------------

Kroužek   MLADÍ HASIČI -        SOKOLI ROUDNÁ

https://www.sdhroudna.cz/

      .................................

MYSLIVECKÝ spolek

         BOR Klenovice

     .............................

    TJ  DYNAMO               ROUDNÁ

.......................

SPOLEK PŘÍZNIVCŮ JÓGY

............................

SPOLEK ŽEN

.................

ROUDNET

...................

KNIHOVNA

Provozní hodiny :

Každý čtvrtek
15.30 - 17.30 hod.

Knihovnice :
Emília Kohoutová
E-mail :
knihovna.roudna@centrum.cz

      ................................

 

Autokemp POHODA Roudná

http://www.autokemp-roudna.cz/

 

      ..........................

Mapový portál GEOSENSE - Roudná

http://www.geosense.cz/
geoportal/roudna

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008

 


www.kraj-jihocesky.cz


www.portal.gov.cz


www.epusa.cz


www.ochranaobyvatel.cz


http://pocasi.chmi.cz/index.html/

http://www.geosense.cz/geoportal/roudna

Vyhledat v textu

21. 9. Matouš

Zítra: Darina

Místní poplatky 2019

 

DOTACE 2019

KOMUNITNÍ CENTRUM

8 075 000,-Kč

 

NADACE ČEZ

Dětské a sportovní hřiště Roudná

150 000,-Kč

 

DOTACE  JčK

POV 2019

oprava budovy oú 200 000,-Kč

oprava budovy obecního kempu Pohoda 100 000,-Kč

HOSPODÁŘ. SLABÉ OBLASTI

Rekonstrukce topení v budově oú

816 886,-Kč

HZSCR

Pořízení věcných prostředků

33 000,-Kč

 

 

..................

 

DOTACE 2018

REKONSTRUKCE PRODEJNY

DOTACE  JčK 850 000,-Kč

rozvoj hospodářsky slabých oblastí

-

POV 2018 JčK 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 

dotace 230 000,-Kč

-

KAPLIČKA

DOTACE ČEZ 50 000,-Kč

-

 

VÝSLEDKY VOLEB

Výsledky hlasování v obci Roudná - volby do EP 24. a 25.5.2019

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Roudná - 5. a 6.10.2018

Výsledky hlasování v obci Roudná - volba prezidenta 26. a 27. 1. 2018 (2. kolo)

 

Výsledky hlasování v obci Roudná - volba prezidenta 12. a 13. 1. 2018  

 

Výsledky voleb v obci Roudná - Volby do PS Parlamentu ČR 20. a 21.10.2017

Výsledky voleb v obci Roudná - Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - 2. kolo

 

Výsledky voleb v obci Roudná - Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje

 

Výsledky voleb v obci Roudná - Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Roudná - 14.3.2015

 ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ROUDNÁ 

 hlavní výkres.pdf

koordinační výkres.pdf

výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

výkres základního členění území.pdf

výkres širších vztahů.pdf

změna č. 1 ÚP Roudná - text se zvýrazněním změn pro vydání.pdf

změna č. 1 ÚP Roudná - textová část.pdf

............................................. 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO  PLÁNU ROUDNÁ

 

úplné znění po vydání změny č. 1 - hlavní výkres.pdf

úplné znění po vydání změny č. 1 - koordinační výkres.pdf

úplné znění po vydání změny č. 1 - textová část ÚP Roudná.pdf

úplné znění po vydání změny č. 1 - výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací.pdf

úplné znění po vydání změny č. 1 - výkres základního členění území.pdf

 ..............................................

 

 

 Územní studie Roudná Janov

HLAVNI_VYKRES_ROUDNA.pdf

 

 PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2017 Z DOTACÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE

 

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOTACE  85 000,-KČ

 

ROUDENSKÉ MAJÁLES

 DOTACE 30 000,-KČ

 

REKONSTRUKCE VODOVODU JANOV

DOTACE   750 000,-KČ

 

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ

DOTACE  220 000,-KČ

 

 

PROJEKT PODPOŘENÝ MINISTERSTVEM KULTURY - ORP 2017

OPRAVA MÁRNICE

DOTACE    196 000,-KČ

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2016 Z DOTACÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE

OBNOVA KANALIZACE V ZAHRADNÍ ULICI

DOTACE 500 000,-KČ

ZŘÍZENÍ KOLUMBÁRNÍCH STĚN NA HŘBITOVĚ V JANOVĚ

DOTACE 40 000,-KČ

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI V JANOVĚ

DOTACE 31 000,-KČ

OSLAVA 300 LET VZNIKU KOSTELA  JANA NEPOMUCKÉHO V JANOVĚ

DOTACE 20 000,-KČ

ROUDENSKÉ KULTURNÍ SETKÁNÍ - OSLAVA 635. VÝROČÍ VZNIKU OBCE ROUDNÁ

DOTACE 20 000,-KČ

POŘÍZENÍ MULTIKÁRY

DOTACE 220 000,-KČ

 

 

PROJEKT PODPOŘENÝ MINISTERSTVEM KULTURY - ORP 2016

 

OPRAVA MÁRNICE NA HŘBITOVĚ V JANOVĚ

DOTACE 154 000,-KČ

 

 

roudna_foot.png